Budynki i ich usytuowanie – nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – ważne zmiany

13 sierpnia 2013 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 926) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (podpisane 5 lipca 2013) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Najważniejsze zmiany dotyczą zmniejszenia maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła UC dla wszystkich rodzajów budynków oraz sposobu obliczania wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie, a nie tak jak do tej pory, alternatywnie.

Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc, które zależą od rodzaju przegrody i temperatury w pomieszczeniu będzie sukcesywnie zmniejszane do roku 2021. W przypadku ścian zewnętrznych i dachów wszystkich budynków z temperaturą wewnętrzną min. 16 C obecnie obowiązujące wartości (odpowiednio 0, 30 i 0,25 W/m2K) będą obniżone

  • od 1 stycznia 2014 o 0,05 W/m2K,
  • od 1 stycznia 2017 o 0,02 W/m2K,
  • od 1 stycznia 2021 (od 1 stycznia 2019 dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będące ich własnością*) o 0,03 W/m2K,

osiągając poziom odpowiednio 0,20 (ściana) i 0,15 W/m2K (dach).

Ze względu na rosnące wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej budynków, coraz większe znaczenie ma dobór materiału izolacyjnego. Materiały i produkty budowlane, których głównym zadaniem jest zapewnienie izolacyjności cieplnej, powinny być dobierane przede wszystkim ze względu na wartość współczynnika przewodzenia ciepła (tzw. lambda).

Poliuretan PUR i PIR ma najniższy, czyli najkorzystniejszy współczynnik lambda, spośród powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych. Wartość lambdy deklarowanej przez producentów wyrobów izolacyjnych z poliuretanu, może wynosić w zależności od rodzaju i przeznaczenia produktu 0,022 – 0,028 W/mK. Tak niska wartość lambdy 2 umożliwia uzyskanie wymaganego współczynnika przenikania ciepła Uc przy zastosowaniu najmniejszej grubości izolacji.